พลังที่ยิ่งใหญ่…ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น

พลังที่ยิ่งใหญ่…ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น

รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ โดยการลดก๊าซ CO₂

พลังงานแสงอาทิตย์จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นอันตรายต่อโลก ซึ่งประเทศไทยจะต้องลดให้ได้ อย่างน้อย 80% ภายในปี 2593 เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบอันเลวร้ายของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ และชดเชยการเผาไหม้ของถ่านหินและก๊าซ CO₂ ที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและปรับปรุงสภาพอากาศในชุมชนของเราให้ดียิ่งขึ้น

ทุกๆวินาที SPR มีส่วนช่วยโลกในการลดการปล่อยก๊าซ CO₂

423234984
Kg/Sec.

  ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในฐานะผู้ริเริ่มติดตั้งระบบโซลาร์ฟาร์ม ตลอดจนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Power Roof System) มากกว่า 1,000 โครงการ SPR ช่วยลดค่าไฟฟ้าและลดสภาวะโลกร้อนทันทีหลังการติดตั้ง

“คุณเองก็มีส่วนร่วมในการช่วยโลกได้”

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

SPR ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมดังนั้น การนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้จึงเป็นนโยบายที่เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของ SPR ในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในการดำเนินงานและกิจกรรมการผลิตต่างๆ นอกจากนี้ SPR ยังให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงาน ด้วยการนำนวัตกรรมและระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพมาปรับใช้ อาทิเช่น การใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทนอื่นๆ อีกทั้งยังมีนโยบายที่จะแบ่งปันและให้ความรู้แก่ลูกค้าและหน่วยงานภาคที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

นโยบายเพื่อสังคมและชุมชน

SPR มีความกระตือรือร้นที่จะให้พนักงานได้มีโอกาสในการตอบแทนชุมชนอย่างสม่ำเสมอ เราดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นย้ำเรื่องความยั่งยืนซึ่งถือเป็นความเชื่อหลักของบริษัท ที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อทั้งระดับชุมชนสังคม และประเทศชาติ ตลอดจนประชาคมอาเซียน ซึ่งนอกจากการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่สะอาดและมีราคาที่เหมาะสมแล้ว ยังรวมไปถึงความมุ่งมั่นที่จะใช้ทรัพยากรของโลกอย่างชาญฉลาด โดยเริ่มต้นจากพนักงานของเรา

นโยบายด้านความปลอดภัย

SPR มั่นใจว่าเรายึดมั่นในมาตรการด้านความปลอดภัยและการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อระบบการใช้งานที่ ยาวนานจึงคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้าเป็นสำคัญ โดยเรามีบุคลากรที่ได้รับการฝึกฝนและมี ความเชี่ยวชาญมากกว่า 20 ปี ในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา มีอุปกรณ์ป้องกันภัย ส่วนบุคคล (PPE) ที่มีมาตรฐานสูง มีการวิเคราะห์ความปลอดภัยงาน (JSA) ก่อนการดำเนินโครงการต่างๆ ดูแล ตลอดจนการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์แล้วเสร็จ นอกจากนี้ยังมีงานด้าน O&M ที่จะต้องดำเนินไปด้วย มาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด พร้อมระบบบำรุงรักษาต่างๆ ตามมาตรฐานสากล

ช่วยกันดูแลโลกอย่างยั่งยืนด้วยการใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์

ช่วยกันดูแลโลกอย่างยั่งยืนด้วยการใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์