บริการงานซ่อมบำรุงรักษา โดยทีมงานคุณภาพจาก SPR

มั่นใจได้ว่า ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของ คุณจะได้รับคุณได้รับการซ่อมบำรุงรักษา ด้วยผู้เชี่ยวชาญ และทีมงานคุณภาพของ SPR

บริการงานซ่อมบำรุงรักษา โดยทีมงานคุณภาพจาก SPR

มั่นใจได้ว่า ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของ คุณจะได้รับคุณได้รับการซ่อมบำรุงรักษา ด้วยผู้เชี่ยวชาญ และทีมงานคุณภาพของ SPR

บริการงานซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันจาก SPR Solar Power Roof

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเป็นโครงการลงทุนระยะยาวซึ่งมีระยะเวลาการคืนทุนขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าและการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้งาน โดยควรบำรุงรักษาให้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอปัจจัยที่มีผลต่อการลดลงของประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาคือ

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์
ประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุณหภูมิโดยรอบ
เครื่องแปลงกะรแสไฟฟ้า ตู้ควบคุมไฟฟ้าในบ้าน และอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน
ระดับฝุ่นในอากาศและเงาบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์

 ดังนั้น SPR แนะนำว่า ควรทำการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันเป็นประจำทุกๆ ปี เพื่อรักษาระบบ และประสิทธิภาพ รวมถึงการทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และ PV Module เพื่อให้ระบบทำงานได้ มีประสิทธิภาพสูงสุด และคุ้มค่าต่อการลงทุน ตลอดอายุการใช้งานของอุปกรณ์

Preventive Maintenance: Summary of Solar System Check

1. PV Array Physical Check

2. DC Fuse Box Operation Check

3. Inverter Operation Check

4. Themoscan Test

5. PV Open Circuit Voltage Test

6. DC Circuit Insulation Resisrance Test

7. AC Circiut Insulation Resistance Test

8. Ground Resistance Test ( If any )

บริการงานทำความสะอาด PV*

1. ทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์

* หมายเหตุ สำหรับการทำความสะอาด PV
1. ทางบริษัทขออนุญาตเข้าถึงทรัพยากรน้ำและไฟฟ้าเพื่อการบริการ
2. กรุณาตรวจสอบสภาพรางน้ำก่อนการรับบริการ

งานซ่อมบำรุงระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา


1. ตรวจสอบรายการอุปกรณ์และเงื่อนไขก่อนหน้าดำเนินการ

2. ส่งใบเสนอราคา

3. กำหนดวันและเวลาในการทำงาน

4. ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์และทีมงานก่อนเริ่มดำเนินงาน

5. ดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดตามมาตรฐานความปลอดภัย

6. ลูกค้าตรวจสอบความพึงพอใจในการดำเนินการ ก่อนส่งมอบงาน

7. ส่งรายงานผลการดำเนินการซ่อมบำรุงให้กับลูกค้าทางอีเมล์

ติดต่อสอบถาม บริการงานซ่อมบำรุงรักษา

หากท่านมีความประสงค์จะรับการบริการงานซ่อมบำรุง ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา โปรดส่งข้อมูลมายังบริษัทดังนี้

Incorrect information.
Incorrect information.
Incorrect information.
Please select data.
Please select data.